Πολιτική καταγγελιών Αθέμιτων Πρακτικών

Πολιτική καταγγελιών Αθέμιτων Πρακτικών bwinaffiliates.gr

Η εταιρεία Sporting Odds Limited ("bwin") επιδιώκει τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής στη λειτουργία του δικτύου συνεργατών (το «Δίκτυο Συνεργατών») και δεν είναι ανεκτική σε αθέμιτες πρακτικές. Η bwin δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες πρακτικές και είναι προσωπική ευθύνη κάθε Συνεργάτη που συμμετέχει στο Δίκτυο Συνεργατών (έκαστος αυτών ο «Συνεργάτης») να διαχειρίζεται και να μειώνει τον κίνδυνο αθέμιτων πρακτικών που μπορεί να ασκηθούν από το προσωπικό, τους παίχτες και άλλους Συνεργάτες.

Η bwin aενθαρρύνει ενεργά τους Συνεργάτες που πραγματικά πιστεύουν ότι έχουν διενεργηθεί ή διενεργούνται αθέμιτες πρακτικές να προβαίνουν σε εχέμυθες αποκαλύψεις – καταγγελίες απευθείας στη bwin. Οι Συνεργάτες που προβαίνουν σε σχετική καταγγελία με καλή πίστη θα προστατεύονται όταν υπάρχουν λογικές ενδείξεις ότι κάποιος από τους παίχτες, το προσωπικό ή άλλος τρίτος έχει προβεί σε σοβαρή αθέμιτη πράξη.

Η πολιτική καθορίζει τον τύπο της αποκάλυψης - καταγγελίας που προστατεύεται από εχεμύθεια και προσδιορίζει τα πρόσωπα που θα απευθύνονται οι αποκαλύψεις – καταγγελίες καθώς και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται. Για να ισχύει η προστασία από πειθαρχικές ενέργειες για παραβίαση εμπιστευτικότητας, θα πρέπει να εφαρμόσετε την Πολιτική καταγγελιών Αθέμιτων Πρακτικών που ακολουθεί.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

H παρούσα πολιτική δεν προορίζεται για προσωπικά ή ατομικά παράπονα αναφορικά με τη συμμετοχή σας στο Δίκτυο Συνεργατών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρωταρχικά με τον Διευθυντή του Δικτύου.

ΤΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ;

Θα πρέπει να καταγγείλετε το γεγονός που σας προβληματίζει ευθύς αμέσως αντιληφθείτε κάποια κατάσταση ή θέμα που πιστεύετε ότι υποδεικνύει κάποια από τις κατωτέρω αθέμιτες πρακτικές:

  • Ποινικό αδίκημα, όπως κλοπή, απάτη, δωροδοκία ή συμπαιγνία.
  • Κίνδυνο στην υγεία και ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου.
  • Αποτυχία συμμόρφωσης με ισχύοντες νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις.
  • Λάθη στην απονομή της δικαιοσύνης.
  • Εσκεμμένη απόκρυψη πληροφοριών για τα ανωτέρω.
  • Όπου είναι δυνατό η ταυτότητα του Συνεργάτη δεν θα αποκαλύπτεται χωρίς τη ρητή συναίνεση αυτού εκτός και αν υπάρχουν ενδείξεις ότι ενήργησε δολίως. Σε περίπτωση όμως που η αποκάλυψη έχει ως επακόλουθο την έναρξη δικαστικών διαδικασιών η ταυτότητά σας μπορεί να αποκαλυφθεί στο αρμόδιο Δικαστήριο.
  • Δεν θα υπάρχει εκβιαστική συμπεριφορά εναντίον οποιουδήποτε Συνεργάτη που προβαίνει σε αποκαλύψεις ή που παρέχει πληροφορίες για κάποια αποκάλυψη.
  • Αν η καταγγελία τελικά δεν αποδειχθεί αλλά έχει γίνει με καλή πίστη δεν θα έχει καμία συνέπεια κατά του Συνεργάτη.
  • Οποιαδήποτε κατάχρηση της παρούσας πολιτικής και η καταγγελία ψεύτικων, αβάσιμων, δόλιων αποκαλύψεων ή η καταγγελία σε εξωτερικό αποδέκτη κατά παράβαση της παρούσας πολιτικής χωρίς κάποιο βάσιμο λόγο ή σε μη αρμόδια αρχή μπορεί να προκαλέσει τη λύση της σύμβασης συνεργασίας σας.
  • Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη και συμβουλές από τον Διευθυντή του Δικτύου αποστέλλοντας email στο support@bwinaffiliates.gr.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Πως να ενημερώσετε την bwinaffiliates.gr

Αποστείλετε ένα email στην ασφαλής και εμπιστευτική ηλεκτρονική διεύθυνση: disclosure@bwinaffiliates.gr. Η συγκεκριμένη θυρίδα προωθείται ανεξάρτητα από την ομάδα της bwin.party σε ανώτατο μέλος του GVC Group που θα ερευνήσει την καταγγελία. Εναλλακτικά, αν επιθυμείτε να συζητήσετε απευθείας με κάποιο πρόσωπο, μπορείτε να επικοινωνήστε με τον Affiliate Manager της bwin.gr.

Μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία ανώνυμα. Όμως σας ενθαρρύνουμε να μην προβείτε σε ανώνυμη καταγγελία γιατί μπορεί να εμποδίσει την κατάλληλη διεξαγωγή της έρευνας.

2.  Η πρώτη συνάντηση

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να κανονίσουμε μία συνάντηση που συνήθως πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου εντός 5 εργάσιμων ημερών. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με ανώτερο στέλεχος της ομάδας ερευνών των εν λόγω καταγγελιών.

Ο σκοπός της συνάντησης είναι για να παρέχετε περισσότερες λεπτομέρειες των βάσιμων ισχυρισμών σας για τη διενέργεια αθέμιτης πρακτικής.

Θα σας σταλεί μέσω email γραπτή περίληψη της συνάντησης η οποία θα πρέπει να υπογραφεί από εσάς και τα μέλη της ομάδας ερευνών. Το έγγραφο θα αντιμετωπίζεται ως αυστηρώς εμπιστευτικό.

3.  Η έρευνα

Ανάλογα με την περίπτωση, η ομάδα ερευνών θα προβαίνει σε περαιτέρω έρευνα. Θα ενημερώνεστε για τη σχετική πρόοδο και μπορεί να χρειαστεί να συμμετέχετε σε περαιτέρω τηλεφωνικές συναντήσεις ή να παράσχετε περαιτέρω πληροφορίες μέσω email.

4.   Η γνωστοποίηση του αποτελέσματος

Μετά την έρευνα, θα αποστέλλεται σχετική αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της GVC Group αναφέροντας λεπτομερώς τα ευρήματα και τις παρεπόμενες ενέργειες.

Θα ενημερωθείτε εγγράφως για τα αποτελέσματα της έρευνας και τα μέτρα που ελήφθησαν.

Ιανουάριος 2014

Disclaimer:
We are licensed and regulated by the UK Gambling Commission, and our games are tested by iTech Labs, a leading independent tester of gaming and wagering devices to ensure that the games are fair and operate correctly.